Bredband via Fibra finns framdraget till varje fastighet.

Kabel-TV grundutbud finns via Telenor.

I månadsavgiften ingår kallvatten, avlopp, sophämtning, snöröjning, underhåll av tak, yttre fasad, VVS för gemensamma ledningar ingår i månadsavgiften. 

Varmvatten och fjärrvärme debiteras varje fastighet av Mälarenergi genom undermätning. Samfälligheten har bara ett abonnemang för fjärrvärme men mätare i varje hushåll.

Hushållsel debiteras varje fastighet av vald leverantör.

Värmeväxlare ägs av samfälligheten får ej bytas ut utan kontakt med styrelsen. De boende ansvarar själva för inställningar på värmeväxlaren för optimalt inomhusklimat/ekonomi.

Garage ägs av respektive fastighetsägare, tomten garagen står på arrenderas av samfälligheten från Västerås kommun.

Fasaden ägs av samfälligheten och får ej förändras utan bygglov och godkännande av styrelsen. Fönster och dörrar får bytas till likvärdigt utseende. Fasadsten för att ersätta enstaka trasiga fasadstenar finns tillgängligt i pannrummet.

Skåp för sophantering underhålls på städdagar.

Taket ägs och sköts av samfälligheten.

Hängrännor och stuprör på huskroppen ägs av samfälligheten och skötsel utförs regelbundet.

Träd eller större växtlighet får ej begränsa möjligheten till skötsel av fastigheten samt växa över värme och avloppsledningar.