Stadgar

Gällande stadgar (PDF-dokument). Detta är texten ur de stadgar som finns registrerade hos länsstyrelsen.

Anläggningsbeslutet som reglerar vad samfälligheten äger och har ansvar för.

Stadgarna bygger på reglerna i Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

Fler lagar finns exempelvis på:

Lantmäteriet har gett ut en broschyr: Samfällighetsförening - ett effektivt sätt att förvalta en samfällighet.